SALE: tot 50% korting, shop nu!

Shop nu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop van Rivièra Maison gevestigd te Amsterdam


Algemene voorwaarden voor het kopen als dealer

Artikel 1 Definities

1.1. Onder “Verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan Rivièra Groothandel B.V. import-export en groothandel van wooninterieur en cadeauartikelen.

1.2. Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verkoper een overeenkomst aangaat.

1.3. Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijke zijn overeengekomen.


Artikel 3 Offertes en/of aanbiedingen

3.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.


Artikel 4 Totstandkoming

4.1. De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door verkoper dan wel door uitvoering van de overeenkomst.

4.2. Indien verkoper aan koper een orderbevestiging toestuurt/overhandigt geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij koper binnen een termijn van 3 dagen tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.


Artikel 5 Prijzen

5.1. De door verkoper opgegeven adviesverkoopprijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2. Door verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte zijn adviesverkoopprijzen binden de verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

5.3. Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een zaak in totaal meer dan 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedragen, zal koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan verkoper schriftelijke mededeelt. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

6.2. Zolang het eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

6.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoelt in artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek, Artikel 237 BW3 tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3 : 92 lid 2 BW vermelde, die verkoper uit welken hoofde dan ook tegen koper mocht hebben.

6.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

6.5. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Koper verleent verkoper, daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.

6.6. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die verkoper door terugneming heeft gemaakt.

6.7. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.


Artikel 7 Aflevering en risico

7.1. Aflevering vindt plaats zoals uitdrukkelijk is overeengekomen in het Dealercontract en zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.

7.2. De goederen zijn voor risico van koper zodra verkoper heeft geïnformeerd dat de goederen ter beschikking van koper staan op de door verkoper aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de goederen afgeleverd zijn. Verkoper neemt in het contract op welk risico m.b.t. breuk tijdens transport voor rekening van koper of verkoper komt.


Artikel 8 Levertijd

8.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

8.2. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan verkoper dient te verstrekken en de vooruitbetaling in het bezit is van de verkoper.

8.3. Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, nog geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd verkoper schriftelijk te sommeren binnen 6 weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.


Artikel 9 Betaling

9.1. Alle betalingen door koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.

9.2. Verkoper is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen van wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

9.3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

9.4. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot volledige incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

9.5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als koper vermeld dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 10 Opeisbaarheid en zekerheid

10.1. Bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

10.2 Alle vorderingen op de afnemer worden terstond opeisbaar, ook al mocht de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, ingeval de afnemer in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van verkoper in gevaar zou kunnen komen.

10.3 Verkoper is gerechtigd om voorafgaand aan levering voldoende zekerheidsstelling van de afnemer te verlangen voor de volledige nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.


Artikel 11 Garanties/klachten

11.1. Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 5 dagen na de verzending der goederen uit het magazijn van verkoper, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan verkoper.

11.2. De goederen van verkoper zijn handwerk, waardoor geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen, en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

11.3. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend dan wel onmiddellijk schriftelijk aan verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.


Artikel 12 aansprakelijkheid

12.1. Verkoper aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

12.3. Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijving van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.

12.4. In geval van onrechtmatige daad van verkoper, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.5. Aansprakelijkheid van verkoper voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 2.500.000,-.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper na het ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld.

12.7. Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

12.7.a Aanspraken van derden, werknemers van verkoper daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf;

12.7.b. Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde producten of diensten die door koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van koper bewust dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.


Artikel 13 Overmacht

13.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoeverhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.


Artikel 14 Industriele en intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, blijven berusten bij verkoper.

14.2. Koper vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot industriële of intellectuele eigendomsrechten ter zake van door verkoper en behoeve van en/of op aanwijzing van en/of met behulp van koper verrichte werkzaamheden.


Artikel 15 Internetverkopen

15.1. De voorwaarden stellen de Dealer in staat om de Rivièra Maison-producten op het internet aan te bieden en te verkopen, met dien verstande echter dat de internetverkoop moet plaatsvinden via een „elektronische etalage" van de geautoriseerde winkel en het luxe karakter van de producten en het merk behouden moet blijven. Rivièra Maison verbiedt Dealer uitdrukkelijk om de Rivièra Maison producten zichtbaar aan te bieden via websites van derden, zoals Amazon, Bol.com etc. Teneinde het luxe karakter van de producten te behouden, zal Rivièra Maison de Dealer in staat stellen de door Rivièra Maison vervaardigde content te gebruiken. Rivièra Maison zal deze content delen in het kader van de overeenkomst om het bereik van merkbekendheid uit te breiden en de Dealer te helpen zijn onderneming uit te breiden. Indien een dealer als strategische partner van Rivièra Maison wordt beschouwd, zal Rivièra Maison zowel geautomatiseerde content als voorraadinformatie verstrekken.


Artikel 16 Geschillen

16.1. Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur kocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijf


Algemene voorwaarden voor het kopen in de fysieke winkel

Artikel 1 Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer, deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.

2. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;


Artikel 2 De geldigheid

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW-erkende woonwinkels en gelden uitsluitend voor de levering van producten en/of diensten op gebied van woninginrichting.


Artikel 3 Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.

2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.


Artikel 4 De offerte

1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s
voor beide partijen. De ondernemer wijst de afnemer er in de offerte op dat de afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich op het werk bevinden, naast de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid 6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.
a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer (zie art.7 lid 3 en 4).
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.


Artikel 5 De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)

De aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum
percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%, behalve bij onderstaande producten waarvoor 15% het maximum is:
a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden;
b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden. Prijswijziging
3. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
4. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.
5. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op
prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud
6. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten
zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
7. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer. Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
8. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
9. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten
10. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.


Artikel 6 De levertijd

1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke
levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm
van gevolgschade.
5. Bij een overeenkomst met een consument moet de ondernemer die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden toegerekend.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.


Artikel 7 Rechten en plichten van de ondernemer

1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/ of installatievoorschriften. Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de door de consument geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.
4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
• onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.
5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de ondernemer aan de afnemer een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer de afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering na
oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie
van de leverancier van de tussenvloer. 11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.


Artikel 8 Rechten en plichten van de afnemer

1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4 van artikel 7.
5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.


Artikel 9 De opslag van producten

1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een
redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
b. de producten nog 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden. Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
4. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
5. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.


Artikel 10 Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.


Artikel 11 De betaling

Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.
3. De ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk
4. Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk en de levering van materialen. Daarbij wordt rekening gehouden met de maximale aanbetalingspercentages (zie artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de afgesproken som afhankelijk van het maximum aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2.
• na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45%
• onmiddellijk na de oplevering 30% en
• binnen 14 dagen na oplevering de resterende 10%. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. Betalingstermijn facturen
5. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken. Niet-tijdige betaling
6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door weten regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5 genoemde termijn totdat alles is betaald. Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde termijn. Opschorten betalingsverplichting
9. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de klant wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.


Artikel 12 De annulering

1. Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
4. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 20 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.


Artikel 13 Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer achter.


Artikel 14 Onuitvoorbaarheid overeenkomst door overmacht

1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.


Artikel 15 Conformiteit en garantie

1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan de afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1). De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
5. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder
gebruik als dat is afgesproken.
8. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen
is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.


Artikel 17 Klachten en schade

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.


Artikel 18 Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A - De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer mag - als de wet dit toestaat - onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.
B - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product door of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag
- als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijke over heeft geïnformeerd - een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/het laatste onderdeel door of namens de consument is ontvangen.
3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het
einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.
C - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
F - Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft
vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van
de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.


Artikel 19 Aanbetalingsregeling

(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op www.cbw-erkend.nl)
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een overeenkomst op gebied van woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of buiten de verkoopruimte (bijv. bij consument thuis, op straat of op een beurs). De regeling is niet van toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in een webshop. De regeling is van toepassing als de consument bij faillissement/ surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze regeling houdt in dat de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de prijs in mindering gebracht door en voor rekening van deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld terugbetaald.
1. De regeling kent de volgende voorwaarden:
a. De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via www.cbw-erkend. nl, zoekcriterium ‘beroep op aanbetalingsregeling’. Dit beroep moet uiterlijk 3 maanden na uitspraak van faillissement/ surseance/wettelijke schuldsanering en de curator het onder lid 1b bedoelde bewijs heeft gegeven bij SG CBW ontvangen zijn.
b. De consument overlegt hierbij een kopie van de overeenkomst, een aanbetalingsbewijs en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst
niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald.
c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercentage in artikel 5 lid 2) aan de SG CBW over te dragen.
2. De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties aandragen bij SG CBW.
3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden de volgende regels:
a. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende overeenkomst wordt gesloten.
b. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen 6 maanden na ontvangst van het bewijs.
c. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het percentage van 15% geldt voor:
• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of in verband daarmee te verrichten werkzaamheden;
• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, marmoleum, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.
• overige productgroepen, die op www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn geval onredelijk is.
e. De ondernemer met wie de consument een vervangende overeenkomst wil sluiten, houdt zijn normale verkoopprijs aan. Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke
ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen prijsgarantie. Speciale actie-, opruimings- of aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod blijven.
4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
• overeenkomsten op afstand;
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 15;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
• het meerdere boven de genoemde percentages. Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan als de curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde condities kan uitvoeren.


Artikel 20 Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl.
2. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.
3. De consument kan binnen 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanmelden. Als deze termijn door lange klachtafhandeling al is verstreken dan heeft de consument aanvullend 3 maanden nadat duidelijk is geworden dat partijen er niet uit komen de tijd, maar nooit later dan 2 jaar na klachtmelding aan de ondernemer. Een beroep op termijnoverschrijding geschiedt voor of bij eerste verweer.
4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door bemiddeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommissie en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl (zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie.
7. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of Engels door een erkend tolk/vertaler.


Artikel 21 Nakomingsgarantie

1. De SG CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, behalve:
• als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;
• als een beroep op de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19 gedaan kan of had kunnen worden. De consument moet binnen 3 maanden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de ondernemer het bindend advies of de schikkingsovereenkomst moest nakomen, een schriftelijk beroep hierop doen bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl).
2. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als - voordat het geschil in behandeling is genomen - sprake is van:
a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer;
b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW de feitelijke bedrijfsbeëindiging aannemelijk kan maken.
3. Als de commissie een ondernemer zowel verplicht tot betaling als het uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de betalingsverplichting wordt uitgevoerd, ook al vermeldt het bindend advies een andere volgorde.
4. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een product terug te nemen, dan moet de consument daaraan meewerken en de ondernemer tot terugneming in de gelegenheid stellen.
5. De garantstelling is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. SG CBW verstrekt deze onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere is SG CBW verplicht zich in te spannen
om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend advies nakomt. De consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna
SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW indien redelijkerwijs mogelijk de vordering (eventueel in rechte) zal verhalen.
6. Als sprake is van een situatie zoals omschreven in lid 2 nadat het geschil in behandeling is genomen, dan is de nakomingsgarantie beperkt tot
• € 2.269 voor keuken, badkamer of sanitair en daarmee verband houdend werk
• € 1.361 voor overige producten/diensten. De laatste 2 zinnen van lid 5 zijn hier ook van toepassing.


Artikel 22 Nederlands rechts

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.


Algemene voorwaarden voor het kopen via de webshop

Artikel 1 Definities

 1. Rivièra Maison: onder Rivièra Maison wordt in deze voorwaarden verstaan Rivièra Maison B.V., gevestigd te (1047 HN) Amsterdam aan de Beiraweg 15  en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 34.11.53.27. Het BTW-nummer van Rivièra Maison is: NL808050461B01. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.
 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Rivièra Maison op www.rivieramaison.nl met Rivièra Maison een overeenkomst sluit.

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Rivièra Maison te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Rivièra Maison gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Rivièra Maison uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 2. Rivièra Maison heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Rivièra Maison zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Rivièra Maison binden Rivièra Maison slechts indien zij door Rivièra Maison worden bevestigd.

Artikel 3  Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Rivièra Maison, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan - zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Rivièra Maison geldig zo lang de voorraad strekt.
 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Rivièra Maison afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Rivièra Maison kan echter niet garanderen dat alle door Rivièra Maison op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Rivièra Maison verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Bij handgemaakte producten in de Rivièra Maison collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Rivièra Maison gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Rivièra Maison gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Rivièra Maison aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Rivièra Maison, bevestigt Rivièra Maison onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Rivièra Maison aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Rivièra Maison binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rivièra Maison aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Rivièra Maison worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Rivièra Maison voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

 1. Rivièra Maison zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 2. Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Rivièra Maison contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.
 3. Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Rivièra Maison het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper. 
 4. Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.
 5. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Rivièra Maison op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten 

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Rivièra Maison, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
 3. Rivièra Maison is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Rivièra Maison te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 4. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. 

Artikel 8  Betaling

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Rivièra Maison overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Rivièra Maison opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Rivièra Maison tot betaling is aangemaand. 

Artikel 9  Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de met Rivièra Maison gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. 
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde - de bestelde zaken heeft ontvangen.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Rivièra Maison [www.rivieramaison.nl], aan Rivièra Maison op te sturen of Rivièra Maison binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Rivièra Maison te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. Rivièra Maison vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Rivièra Maison ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Rivièra Maison de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.  
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 9. Download hier het formulier tot herroeping.

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien de toeleverancier(s) van Rivièra Maison, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Rivièra Maison als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Rivièra Maison zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Rivièra Maison voor het gedeelte dat nog niet door Rivièra Maison is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Rivièra Maison behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Rivièra Maison verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12  Garantie

 1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
 2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Rivièra Maison te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Rivièra Maison tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.
 3. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door Rivièra Maison hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 2. De totale aansprakelijkheid van Rivièra Maison wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 
 3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Rivièra Maison heeft gemeld. 

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Rivièra Maison in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Rivièra Maison op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Rivièra Maison voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Rivièra Maison zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16  Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen Rivièra Maison en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 18 Klachtenprocedure

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Rivièra Maison hierover contact opnemen met Rivièra Maison op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
 2. Rivièra Maison zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Contactgegevens

Rivièra Maison B.V.
Beiraweg 15
1047 HN Amsterdam
NEDERLAND

E-mail: contact_us@riviera-maison.nl
Telefoonnummer: 020 - 723 21 99


Actievoorwaarden: productreviews

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100’

 1. Algemeen

  1.  Toepasselijkheid

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100’, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Rivièra Groothandel B.V., gevestigd te Amsterdam, Beiraweg 15, 1047 HN, hierna te noemen: Rivièra Maison.
   2. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Rivièra Maison handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 
   3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 2. De actie

  1. Specificatie actie

   1. De actie loopt van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024 , hierna te noemen: 'actieperiode’.

   2. Deelnemers die meedoen aan de actie buiten de actieperiode komen niet in aanmerking voor de prijs.

   3. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer maandelijks kans op een Rivièra Maison Cadeaukaart t.w.v. €100, hierna te noemen: 'prijs'.

   4. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

  2. Deelname

   1. De actie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn. Deze leeftijd moet op verzoek van Rivièra Maison door de deelnemer worden aangetoond.

   2. Van deelname aan de actie zijn tevens uitgesloten: medewerkers van Rivièra Maison, aan Rivièra Maison gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

   3. De winnaars van de actie geven Rivièra Maison toestemming om de naam te gebruiken op uitingen die verband houden met deze actie.

  3. Vaststelling van de winnaars

   1. Een deelnemer kan maximaal één review per product plaatsen. Iedere deelnemer kan maximaal één prijs winnen.

   2. Rivièra Maison stelt maandelijks de winnaar van de prijs vast.

   3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met deelnemers.

   4. Er zal contact worden opgenomen met de winnaar via het opgegeven e-mailadres. Indien een mogelijke winnaar niet binnen 5 dagen reageert, gaat de prijs naar een andere, door Rivièra Maison gekozen deelnemer.

   5. Reageert de winnaar niet of te laat, dan vervalt het recht op de prijs.

   6. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

 3. Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid Rivièra Maison

   1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht. 

   2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

   3. Rivièra Maison kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op de website van Rivièra Maison. Zij is ook niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:

    • enig technisch mankement en/of vertragingen;

    • mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

   4. Rivièra Maison is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door uitgereikte prijzen.

 4. Slotbepalingen

  1. Voorbehoud

   1. Rivièra Maison behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

    1. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

    2. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;

    3. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele wijzigingen worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van deze actievoorwaarden.

   2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Rivièra Maison.

  2. Vragen en klachten

   1. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan Rivièra Maison via e-mailadres contact_us@riviera-maison.nl.

   2. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

  3. Privacy

   1. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

   2. Eventuele voor deelname verstrekte adres- en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de winnaars van de actie.

   3. Door het aanmelden voor de Rivièra Maison nieuwsbrief, geeft deelnemer toestemming tot het 2 keer per week ontvangen van de Rivièra Maison nieuwsbrief. Deelnemer kan zich in iedere nieuwsbrief afmelden.

   4. Rivièra Maison is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   5. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt van je rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg de privacyverklaring op onze website voor meer informatie.